Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ PHÒNG KHÁM DOANH NGHIỆP bằng cách hình thức sau:
Cách 1: Đăng ký online trực tiếp qua website http://phongkhamdoanhnghiep.com/
Cách 2: Gọi điện thoại đến 0399 166 167
Cách 3: Email đến hub@phongkhamdoanhnghiep.com hoặc center@kolowork.com