Thoả Thuận Bảo Mật này được lập bởi:

Bên nhận thông tin (sau đây gọi là Phòng Khám Doanh Nghiệp, viết tắt là PKDN):

Phòng Khám Doanh Nghiệp tại Văn phòng KOLOWORK
Lầu 1, FBA Tower, 487-489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TPHCM
Trực thuộc CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TIIM

Bên cung cấp thông tin (sau đây gọi là Khách Hàng):

Khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Phòng Khám Doanh Nghiệp

XÉT RẰNG:

► Khách Hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, đào tạo doanh nghiệp, huấn luyện doanh nghiệp… tại Phòng Khám Doanh Nghiệp;

► Theo đó, Khách Hàng chấp nhận Phòng Khám Doanh Nghiệp có thể tiếp cận các thông tin bảo mật và độc quyền của Khách Hàng;

Vì vậy, Các Bên thoả thuận như sau:

Điều 1: Định nghĩa “Thông Tin Bảo Mật”

1.1. “Thông Tin Bảo Mật” nghĩa là các thông tin bảo mật và độc quyền về hoạt động hoặc kinh doanh của Khách Hàng.

1.2. “Thông Tin Bảo Mật” của Khách Hàng bao gồm nhưng không hạn chế các thông tin sau đây:
- Ý tưởng kinh doanh
- Danh sách khách hàng
- Danh sách nhà cung cấp
- Chiến lược và chính sách giá cả
- Hợp đồng các loại
- Chính sách lương, thưởng
- Chiến lược và chính sách phát triển kinh doanh
- Chiến lược và chính sách phát triển nhân sự, kế hoạch nội bộ…
- Công nghệ, hệ thống

1.3. “Thông Tin Bảo Mật” của Khách Hàng được thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: Văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học…

1.4. “Thông Tin Bảo Mật” không bao gồm các thông tin sau:

1.4.1. Thông tin đang được công khai hoặc sẽ được công khai sau khi ký kết Thỏa Thuận này.
1.4.2. Thông tin mà PKDN nhận được một cách hợp pháp từ bên thứ ba, không bị hạn chế tiết lộ thông tin và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin.

Điều 2: Tiếp cận “Thông Tin Bảo Mật”

Hai Bên hiểu và đồng ý rằng PKDN có thể tiếp cận các “Thông Tin Bảo Mật” của Khách Hàng.

Điều 3: Nghĩa vụ bảo mật thông tin của PKDN

3.1. PKDN chỉ sử dụng những “Thông Tin Bảo Mật” cho mục đích thực hiện các công việc theo thỏa thuận giữa Các Bên, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được cho phép khác đi bằng văn bản của Khách Hàng.

3.2. PKDN không được phép sao chép, cung cấp, tiết lộ một phần hay toàn bộ “Thông Tin Bảo Mật” cho bất cứ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp đó là người được PKDN chỉ định thực hiện trực tiếp công việc và cần biết những “Thông Tin Bảo Mật” đó.

3.3. PKDN phải ngay lập tức thông báo với nhân viên, đại diện, nhà thầu hay nhà tư vấn độc lập được cung cấp “Thông Tin Bảo Mật” về nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này và phải thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của “Thông Tin Bảo Mật” sẽ được duy trì theo Thỏa Thuận này.

Điều 4: Thời hạn bảo mật thông tin

4.1. Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Khách Hàng ký vào Thoả Thuận.

4.2. Thoả Thuận này hết hiệu lực sau 12 tháng kể từ Ngày Có Hiệu Lực, tuy nhiên, nghĩa vụ của PKDN về việc bảo vệ những “Thông Tin Bảo Mật” sẽ tồn tại trong thời hạn 12 tháng tiếp theo kể từ ngày Thỏa Thuận này hết hiệu lực.

Điều 5: Quyền sở hữu và tài sản độc quyền của Khách Hàng

5.1. PKDN đồng ý rằng tất cả “Thông Tin Bảo Mật” do Khách Hàng cung cấp sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của Khách Hàng.

5.2. PKDN đồng ý rằng tất cả “Thông Tin Bảo Mật” do Khách Hàng cung cấp đều là tài sản độc quyền của Khách Hàng.

Điều 6: Không ràng buộc

Các Bên hiểu rằng Thỏa Thuận này được ký kết một cách riêng biệt cho mục đích trao đổi “Thông Tin Bảo Mật” và Các Bên không bị ràng buộc theo bất kỳ khía cạnh nào phải tham gia vào bất kỳ mối quan hệ hợp tác kinh doanh nào trong tương lai.

Điều 7: Điều khoản chung

7.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Nếu có những phát sinh khác với Thoả Thuận này thì cùng bàn bạc thảo luận và thống nhất bằng văn bản.

7.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ Thoả Thuận này sẽ được hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hai bên thống nhất đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh xem xét xử lý, mọi phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng. Án phí do bên thua kiện chịu.

7.3. Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản bằng Tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị ngang nhau.